Rasmusfondet

Rasmusfondet

Hinnas Vikingspiller, Rasmus Martinsen har tilført klubben en del midler via sin overgang til Viking. Disse har vi satt inn i et fond, som skal hjelpe medlemmer med permanente eller midlertidige betalingsutfordringer.

I tillegg til overganspenger fra Viking, har Rasmusfondet fått støtte fra Hinna Sanitetsforening og støtte fra Sparebankstiftelsen SR-banks «For Alle»-prosjekt. Nye bidrag vil alltid være svært velkomne.

Vedtekter Rasmusfondet

§ 1  Formål

  Hovedformålet med fondet er å gi økonomisk støtte til barn og ungdom, som kommer fra   familier med   økonomiske utfordringer. Hensikten er å la den enkelte fotballspiller få kunne opprettholde samme mangfold   av aktiviteter innen fotball som klubben tilbyr. Av   eksempler kan det gis støtte til utstyr, egenandel turneringer,   kontingent, reise, lommepenger etc. Hinna Fotball ser på fondet som et av virkemidlene for å kunne ha med   «Flest mulig, lengst mulig». Intensjonen til fondet er at det ikke skal vokse stort, men skape stort

§ 2  Målgruppe

  Støtten er forbeholdt barn og ungdom som er aktive medlemmer, og som av ressursmessige årsaker trenger   hjelp/støtte for å kunne delta fullt ut i klubbens aktiviteter

§ 3  Disponering

  Støtte gis i form av kontantbeløp, som skal disponeres til det formål søknad er godkjent til. Støtten skal kunne   disponeres av søkerne alene, men og i samråd med lagleder for det lag søker er medlem av. Det er fastsatt   en øvre grense av tilskudd pr søknad, til kr 5000,-.

§ 4   Fondseier

  Fondseier er Hinna Fotball, og forvaltes av styret. Søknader behandler av seksjonsleder. Midler i fondet skal   inngå i klubbens regnskap, men tildelte midler skal øremerkes fondet

§ 5  Søknad og tildeling

  Søknad skal være skriftlig (e-post er OK) henvendelse rettes til seksjonsleder eller via lagleder/   foreldrekontakt.   Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, samt navn, lag, aldersklasse og   lagleder. Beskrivelse og formål med hva det søkes for, skal også fremkomme. (Utstyr, reise, egenandel,   lommepenger etc.). Søknad skal være avklart med foresatte.

  Kriterium Det er lov å søke 2 ganger pr år. Ved særskilte tilfeller kan 3 søknader vurderes. Søker skal   være medlem av klubben for gjeldende sesong.

  Tildeling Styret vurderer og har besluttende fullmakt til å godkjenne søknad. Min. 2 av Breddeutvalgets   medlemmer skal godkjenne tildeling. Utbetalingsanmodning blir sendt daglig leder. Støtte kan utbetales via   søkers lagleder/ foreldrekontakt. Styrets vedtak brukes som bilag. Om støtte ikke   blir brukt til formål det er   søkt om eller i samsvar med øvrige vilkår for tildeling, kan hele eller deler av støtten kreves tilbakebetalt

§ 6  Midler til fondet

  Ved start av nytt år skal det være 50.000,- tilgjengelig. Fondet fylles på av samarbeidspartnere, bevilgninger   fra styret og\eller eventuelle nye milepæler i overgangsavtale med Viking FK oppnådd av Rasmus

  Søknader skal være begrunnet og vedtekter skal legges ved. Ved tildeling skal det rettes en   tilbakemelding med takk for støtte, samt en oppsummering over generelle tildelinger.

§ 7   Regnskap og rapportering

  Seksjonsleder er ansvarlig for rapportering til styret i BFK. Det gjøres i egen årsmelding. Årsmeldingen skal   minimum inneholde oversikt over beholdning, tildelinger, utbetalinger og evt. inndragninger i perioden

§ 8   Konfidensialitet   All personinformasjon knyttet til søknader skal behandles konfidensielt av klubben.

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign