Rasmusfondet

Rasmusfondet

Rasmusfondet: Støtte for fellesskap og muligheter

Vi er stolte av Rasmusfondet, et initiativ som har blitt muliggjort gjennom Hinnaspiller Rasmus Martinsen sin overgang til Viking FK. Midlene fra Rasmus’ overgang til Viking ble satt inn i dette fondet, som har som formål å bistå medlemmer i klubben som står overfor permanente eller midlertidige økonomiske utfordringer.

Støtte fra samarbeidspartnere:

Rasmusfondet er ikke bare et resultat av overgangspenger fra Viking, men har også mottatt verdifull støtte fra Hinna Sanitetsforening og Sparebankstiftelsen SR-bank «For Alle»-prosjekt. Vi ønsker å takke disse samarbeidspartnerne for deres engasjement i å skape et inkluderende og støttende miljø for våre fotballspillere.

Ønsker du å søke om støtte fra Rasmusfondet?

Vi oppfordrer alle aktive medlemmer som står overfor økonomiske utfordringer til å søke støtte via Rasmusfondet. For å søke, last ned søknadsskjemaet og send det til Daglig leder eller via lagleder/foreldrekontakt. Vi er her for å støtte og sikre at ingen blir hindret fra å delta fullt ut i klubbens aktiviteter.


Vedtekter Rasmusfondet

§1. Formål: Hovedformålet med fondet er å gi økonomisk støtte til barn og ungdom, som kommer fra   familier med økonomiske utfordringer. Hensikten er å la den enkelte fotballspiller få kunne opprettholde samme mangfold av aktiviteter innen fotball som klubben tilbyr. Av eksempler kan det gis støtte til utstyr, egenandel turneringer, kontingent, reise, lommepenger etc. Hinna Fotball ser på fondet som et av virkemidlene for å kunne ha med «Flest mulig, lengst mulig». Intensjonen til fondet er at det ikke skal vokse stort, men skape stort.

§ 2. Målgruppe: Støtten er forbeholdt barn og ungdom som er aktive medlemmer, og som av ressursmessige årsaker trenger hjelp/støtte for å kunne delta fullt ut i klubbens aktiviteter.

§ 3. Disponering: Støtte gis i form av kontantbeløp, som skal disponeres til det formål søknad er godkjent til. Støtten skal kunne disponeres av søkerne alene, men og i samråd med lagleder for det lag søker er medlem av. Det er fastsatt en øvre grense av tilskudd pr søknad, til kr 5000,-.

§ 4. Fondseier: Fondseier er Hinna Fotball, og forvaltes av styret. Søknader behandler av seksjonsleder. Midler i fondet skal inngå i klubbens regnskap, men tildelte midler skal øremerkes fondet.

§ 5. Søknad og tildeling: Søknad skal være skriftlig (e-post er OK) henvendelse rettes til seksjonsleder eller via lagleder/foreldrekontakt. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, samt navn, lag, aldersklasse og lagleder. Beskrivelse og formål med hva det søkes for, skal også fremkomme. (Utstyr, reise, egenandel, lommepenger etc.). Søknad skal være avklart med foresatte.

Kriterium Det er lov å søke 2 ganger pr år. Ved særskilte tilfeller kan 3 søknader vurderes. Søker skal   være medlem av klubben for gjeldende sesong.

Tildeling Styret vurderer og har besluttende fullmakt til å godkjenne søknad. Min. 2 av Breddeutvalgets   medlemmer skal godkjenne tildeling. Utbetalingsanmodning blir sendt daglig leder. Støtte kan utbetales via søkers lagleder/ foreldrekontakt. Styrets vedtak brukes som bilag. Om støtte ikke blir brukt til formål det er søkt om eller i samsvar med øvrige vilkår for tildeling, kan hele eller deler av støtten kreves tilbakebetalt.

§ 6. Midler til fondet: Ved start av nytt år skal det være 50.000,- tilgjengelig. Fondet fylles på av samarbeidspartnere, bevilgninger fra styret og\eller eventuelle nye milepæler i overgangsavtale med Viking FK oppnådd av Rasmus.

Søknader skal være begrunnet og vedtekter skal legges ved. Ved tildeling skal det rettes en   tilbakemelding med takk for støtte, samt en oppsummering over generelle tildelinger.

§ 7. Regnskap og rapportering: Seksjonsleder er ansvarlig for rapportering til styret i BFK. Det gjøres i egen årsmelding. Årsmeldingen skal minimum inneholde oversikt over beholdning, tildelinger, utbetalinger og evt. inndragninger i perioden.

§ 8. Konfidensialitet: All personinformasjon knyttet til søknader skal behandles konfidensielt av klubben.


Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt:

Hans Arne Haga
Daglig leder, Hinna Fotball
marked@hinnafk.no


Nyheter og Oppdateringer

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign